YuēShūyàjì 7:26

26 Zhòngrén zaì Yàgān shēnshang duī chéng yī dà duī shítou , zhí cún dào jīnrì . yúshì Yēhéhuá zhuǎn yì , bú fà tāde liè nù . yīncǐ nà dìfang míng jiào Yàgē gǔ ( Yàgē jiù shì liánlĕi de yìsi ) , zhídào jīnrì .