5 Wǒ yǔ wǒ suǒ daìlǐng de zhòng mín yào xiàng chéng qián wǎng . chéng lǐ de rén xiàng chū cì chūlai gōngjī wǒmen de shíhou , wǒmen jiù zaì tāmen miànqián taópǎo ,