We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
7 Nǐmen jiù cóng máifu de dìfang qǐlai , duó qǔ nà chéng . yīnwei Yēhéhuá nǐmen de shén , bì bǎ chéng jiāo zaì nǐmen shǒu lǐ .