YuēShūyàjì 8:9

9 Yuēshūyà dǎfa tāmen qián wǎng , tāmen jiù shàng máifu de dìfang qù , zhù zaì Bótèlì hé Aì chéng de zhōngjiān , jiù shì zaì Aì chéng de xībiān . zhè yè Yuēshūyà què zaì mín zhōng zhù sù .