4 Shuí shēng tiān yòu jiàng xià lái . shuí jù fēng zaì zhǎng zhōng . shuí bāo shuǐ zaì yīfu lǐ . shuí lìdéng dì de sì jí . tā míng jiào shénme . tā érzi jiào míng jiào shénme . nǐ zhīdào ma .