Genesis 10:13 NIV

13 Egypt was the father of the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites,