Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Luke 14:12 - Interlinear Bible

Search
~elegen {V-IAI-3S} de; {CONJ} kai; {CONJ} tw'/ {T-DSM} keklhkovti aujtovn, {P-ASM} &otan {CONJ} poih'/? {V-PAS-2S} a~riston {N-NSN} h^ {T-NSF} dei'pnon, {N-ASN} mh; {PRT} fwvnei {V-PAI-3S} tou;? {T-APM} fivlou? {A-APM} sou {P-2GS} mhde; {CONJ} tou;? {T-APM} ajdelfouv? {N-APM} sou {P-2GS} mhde; {CONJ} tou;? {T-APM} suggenei'? {A-NPM} sou {P-2GS} mhde; {CONJ} geivtona? plousivou?, mhvpote {ADV} kai; {CONJ} aujtoi; {P-NPM} ajntikalevswsivn se {P-2AS} kai; {CONJ} gevnhtai {V-2ADS-3S} ajntapovdomav soi. {P-2DS}