Interlinear Bible Luke 6:37

37 "Do not judge, and you will not be judged; and do not condemn, and you will not be condemned; pardon, and you will be pardoned.
Kai; CONJ mh; PRT krivnete, V-PAM-2P kai; CONJ ouj PRT mh; PRT kriqh'te: V-APS-2P kai; CONJ mh; PRT katadikavzete, V-PAM-2P kai; CONJ ouj PRT mh; PRT katadikasqh'te. V-APS-2P ajpoluvete, V-PAM-2P kai; CONJ ajpoluqhvsesqe: V-FPI-2P