Interlinear Bible Revelation 2:12

12 And to the angel of the church in Pergamos write ; These things saith he which hath the sharp sword with two edges;
Kai; CONJ tw'/ T-DSM ajggevlw/ N-DSM th'? T-GSF ejn PREP Pergavmw/ N-DSF ejkklhsiva? N-GSF gravyon: V-AAM-2S Tavde D-APN levgei V-PAI-3S oJ T-NSM e~cwn V-PAP-NSM th;n T-ASF rJomfaivan N-ASF th;n T-ASF divstomon A-ASF th;n T-ASF ojxei'an: