Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

New Testament Greek Lexicon - King James Version

The King James Version New Testament Greek Lexicon is based on Thayer's and Smith's Bible Dictionary, plus others. It is keyed to the large Kittel and the "Theological Dictionary of the New Testament." These files are public domain.

àEber Eber ÅEfesi'noß Ephesinos àEfesoß Ephesos ÅEfevsioß Ephesios ÅEfraivm Ephraim ÅElamivthß Elamites ÅEleavzar Eleazar ÅEliakivm Eliakeim ÅElievzer Eliezer ÅEliouvd Elioud ÅElisai'oß Elissaios ÅElisavbet Elisabet áEllhn Hellen ÅElmadavm Elmodam ÅEluvmaß Elumas ÅEmmanouhvl Emmanouel ÅEmmaouvß Emmaous ÅEnwvc Enoch ÅEnwvß Enos. ÅEpafra'ß Epaphras ÅEpafrovditoß Epaphroditos ÅEpaivnetoß Epainetos àErastoß Erastos e&bdomoß Hebdomos e&kastoß Hekastos e&ktoß Hektos e&lkoß Helkos e&lkw Helkuo e&ndeka Hendeka e&neka Heneka e&teroß Heteros e&toimoß Hetoimos e&wß Heos e&x Hex e&xiß Hexis e[a Ea e[cidna Echidna e[cw Echo e[dafoß Edaphos e[gersiß Egersis e[gguoß Egguos e[gklhma Egklema e[gkuoß Egkuos e[kbasiß Ekbasis e[kdhloß Ekdelos e[kdikoß Ekdikos e[kdotoß Ekdotos e[kfoboß Ekphobos e[kgonoß Ekgonon e[kpalai Ekpalai e[kqamboß Ekthambos e[kqetoß Ekthetos e[kstasiß Ekstasis e[ktrwma Ektroma e[laion Elaion e[legcoß Elegchos e[leoß Eleos e[leusiß Eleusis e[mfoboß Emphobos e[mfutoß Emphutos e[mporoß Emporos e[mprosqen Emprosthen e[nanti Enanti e[natoß Endees e[ndeigma Endeigma e[ndeixiß Endeixis e[ndikoß Endikos e[ndoxoß Endoxos e[nduma Enduma e[ndusiß Endusis e[nedron Enedron e[neimi Eneimi e[ni Eni e[nnatoß Ennatos e[nnoia Ennoia e[nnomoß Ennomos e[nnucoß Ennuchon e[nocoß Enochos e[ntalma Entalma e[nteuxiß Enteuxis e[ntimoß Entimos e[ntromoß Entromos e[oika Heortazo e[painoß Epainos e[pauliß Epaulis e[peimi Epeiper e[peita Epeita e[poß Epos e[qnoß Ethnos e[qoß Ethos e[qw Etho e[rcomai Erchomai e[rgon Ergon e[rhmoß Eremos e[rifoß Eriphos e[rion Erion e[riß Eris e[scatoß Eschatos e[somai Esomai e[soptron Esoptron e[sqhsiß Esthesis e[stw Esto e[sw Eso e[swqen Esothen e[ti Eti e[toß Etos e[xeimi Exeimi e[xesti Exesti e[xodoß Exodos e[xupnoß Exupnos e[xw Exo e[xwqen Exothen ei[ tiß Ei tis ei[dw Eido ei[dwlon Eidolon ei[ge Eige ei[hn Eien ei[kosi Eikosi ei[kw Eiko ei[kw Eiko ei[per Ei per ei[seimi Eiseimi ei[sodoß Eisodos ei[te Eite ei\ Ei ei\don Eidos ei\nai Einai ei\pon Ei pos ei\ta Eita ei|ß Heis ei|ß kaqÅ ei|ß Heis kath heis eij Ei eij kaiv Ei kai eij mhv Ei me eij mhvti Ei me ti eijdeva Ei de me(ge) eijdwlei'on Eidoleion eijdwlolatriva Eidololatreia eijdwlolavtrhß Eidololatres eijdwlovqutoß Eidolothuton eijkh'/ Eike eijkwvn Eikon eijlikrineiva Heilikrineia eijlikrinhvß Heilikrines eiJlivssw Heilisso eijmiv Eimi eijrhneuvw Eireneuo eijrhnikovß Eirenikos eijrhnopoievw Eirenopoieo eijrhnopoiovß Eirenopoios eijrhvnh Eirene eijsakouvw Eisakouo eijsavgw Eisago eijsdevcomai Eisdechomai eijsevrcomai Eiserchomai eijsfevrw Eisphero eijsiv Eisi eijskalevomai Eiskaleo eijsphdavw Eispedao eijsporeuvomai Eisporeuomai eijß Eis eijstrevcw Eistrecho eja;n mhv Ean me eJautou' Heautou ejavn Ean ejavw Eao eJbdomhkontavkiß Hebdomekontakis eJbdomhvkonta Hebdomekonta ejcqevß Echthra ejcqrovß Echthros ejdafivzw Edaphizo eJdrai'oß Hedraios eJdraivwma Hedraioma ejfavllomai Ephallomai ejfavpax Ephapax ejfeurethvß Epheuretes ejffaqav Ephphatha ejfhmeriva Ephemeria ejfhvmeroß Ephemeros ejfiknevomai Ephikneomai ejfivsthmi Ephistemi ejgcrivw Egchrio ejgeivrw Egeiro ejggivzw Eggizo ejggravfw Eggrapho ejgguvß Eggus ejgguvteron Egguteron ejgkaivnia Egkainia ejgkalevw Egkaleo ejgkanivzw Egkainizo ejgkataleivpw Egkataleipo ejgkatoikevw Egkatoikeo ejgkaucavomai Egkentrizo ejgkavqetoß Egkathetos ejgkombovomai Egkomboomai ejgkophv Egkope ejgkovptw Egkopto ejgkrateuvomai Egkrateuomai ejgkrathvß Egkrates ejgkravteia Egkrateia ejgkrivnw Egkrino ejgkruvptw Ekgrupto ejgwv Ego ejk Ek eJkatontaethvß Hekatontaetes eJkatontaplasivwn Hekatontaplasion eJkatontavrchß Hekatontarches eJkatovn Hekaton eJkavstote Hekastote ejkbaivnw Ekballo ejkbolhv Ekbole ejkcevw Ekcheo ejkcwrevw Ekchoreo ejkdapanavw Ekdapanao ejkdevcomai Ekdechomai ejkdhmevw Ekdemeo ejkdihgevomai Ekdiegeomai ejkdikevw Ekdikeo ejkdivdwmi Ekdidomi ejkdivkhsiß Ekdikesis ejkdiwvkw Ekdioko ejkdochv Ekdoche ejkduvw Ekduo ejkei' Ekei ejkei'noß Ekeinos ejkei'qen Ekeithen ejkei'se Ekeise ejkfeuvgw Ekpheugo ejkfevrw Ekphero ejkfobevw Ekphobeo ejkfuvw Ekphuo ejkgamivskw Ekgamisko ejkgamivzw Ekgamizo ejkkaivw Ekkaio ejkkakevw Ekkakeo ejkkaqaivrw Ekkathairo ejkkentevw Ekkenteo ejkklavw Ekklao ejkkleivw Ekkleio ejkklhsiva Ekklesia ejkklivnw Ekklino ejkkolumbavw Ekkolumbao ejkkomivzw Ekkomizo ejkkovptw Ekkopto ejkkremavnnumi Ekkremamai ejklalevw Eklaleo ejklanqavnomai Eklanthanomai ejklavmpw Eklampo ejkleivpw Ekleipo ejklektovß Eklektos ejklevgw Eklegomai ejkloghv Ekloge ejkluvw Ekluo ejkmavssw Ekmasso ejkmukthrivzw Ekmukterizo ejkneuvw Ekneuo ejknhvfw Eknepho eJkousivwß Hekousios eJkouvsioß Hekousion ejkpeiravzw Ekpeirazo ejkperissw'ß Ekpetannumi ejkpevmpw Ekpempo ejkphdavw Ekpipto ejkplevw Ekpleo ejkplhrovw Ekpleroo ejkplhvrwsiß Ekplerosis ejkplhvssw Ekplesso ejkpnevw Ekpneo ejkporeuvomai Ekporeuomai ejkporneuvw Ekporneuo ejkptuvw Ekptuo ejkqambevw Ekthambeo ejkrizovw Ekrizoo ejkstrevfw Ekstrepho ejktaravssw Ektarasso ejkteivnw Ekteino ejktelevw Ekteleo ejktenevsteron Ektenesteron ejktenhvß Ektenes ejktenw'ß Ektenos ejktevneia Ekteneia ejktinavssw Ektinasso ejktivqhmi Ektithemi ejktovß Ektos ejktrevfw Ektrepho ejktrevpw Ektrepo eJkwvn Hekon ejkyuvcw Ekpsucho ejkzhtevw Ekzeteo ejlacistovteroß Elachistoteros ejlafriva Elaphria ejlafrovß Elaphros ejlaiva Elaia ejlaiwvn Elaion ejlattonevw Elattoneo ejlattovw Elattoo ejlauvnw Elauno ejlavcistoß Elachistos ejlavsswn Elasson ejleeinovß Eleeinos ejleevw Eleeo ejlefavntinoß Elephantinos ejlegmovß Elegxis ejlehmosuvnh Eleemosune ejlehvmwn Eleemon ejleuqeriva Eleutheria ejleuqerovw Eleutheroo ejleuvqeroß Eleutheros ejlevgcw Elegcho eJlivssw Helisso eJlkovw Helkoo ejllogevw Ellogeo ejlpivß Elpis ejlpivzw Elpizo ejlwi? Eloi ejmautou' Emautou ejmbaivnw Embaino ejmbateuvw Embateuo ejmbavllw Emballo ejmbavptw Embapto ejmbibavzw Embibazo ejmblevpw Emblepo ejmbrimavomai Embrimaomai ejmev Eme ejmevw Emeo ejmfanhvß Emphanes ejmfanivzw Emphanizo ejmfusavw Emphusao ejmmaivnomai Emmainomai ejmmevnw Emmeno ejmoiv Emoi ejmou' Emou ejmovß Emos ejmpaigmonhv Empaigmos ejmpaivkthß Empaiktes ejmpaivzw Empaizo ejmperipatevw Emperipateo ejmpivplhmi Empiplemi ejmpivptw Empipto ejmplevkw Empleko ejmplokhv Emploke ejmpnevw Empneo ejmporeuvomai Emporeuomai ejmporiva Emporia ejmpovrion Emporion ejmprhvqw Empretho ejmptuvw Emptuo ejn En ejnagkalivzomai Enagkalizomai ejnantivon Enantion ejnantivoß Enantios ejnavlioß Enalios ejnavrcomai Enarchomai ejndeivknumi Endeiknumi ejndevcomai Endechetai eJndevkatoß Hendekatos ejndhmevw Endemeo ejndiduvskw Endidusko ejndovmhsiß Endomesis ejndoxavzomai Edoxazo ejndunamovw Endunamoo ejnduvnw Enduno ejnduvw Enduo ejnedreuvw Enedreuo ejneilevw Eneileo ejneovß Energeia ejnergevw Energeo ejnerghvß Energes ejneulogevw Eneulogeo ejnevcw Enecho ejnevdra Enedra ejnevrghma Energema ejniautovß Eniautos ejniscuvw Enischuo ejnivsthmi Enistemi ejnnenhkontaenneva Ennenekontaennea ejnneovß Enneos ejnneuvw Enneuo ejnneva Ennea ejnoclevw Enochleo ejnoikevw Enoikeo ejnorkivzw Henotes ejnqavde Enthade ejnqumevomai Enthumeomai ejnquvmhsiß Enthumesis ejntafiasmovß Entaphiasmos ejntafiavzw Entaphiazo ejnteu'qen Enteuthen ejntevllomai Entellomai ejntolhv Entole ejntovpioß Entopios ejntovß Entos ejntrevfw Entrepho ejntrevpw Entrepo ejntrophv Entrope ejntrufavw Entruphao ejntugcavnw Entugchano ejntulivssw Entulisso ejntupovw Entupoo ejnubrivzw Enubrizo ejnupniavzomai Enupniazomai ejnuvpnion Enupnion ejnwtivzomai Enotizomai ejnwvpioß Enopion eJorthv Heorte ejpafrivzw Epaphrizo ejpaggeliva Epaggelia ejpaggevllomai Epaggello ejpagwnivzomai Epagonizomai ejpainevw Epaineo ejpaiscuvnomai Epaischunomai ejpaitevw Epaiteo ejpaivrw Epairo ejpakolouqevw Epakoloutheo ejpakouvw Epakouo ejpakroavomai Epakroaomai ejpanamimnhv/skw Epanamimnesko ejpanapauvw Epanapauomai ejpanavgw Epanago ejpanevrcomai Epanerchomai ejpanivsthmi Epanistamai ejpanovrqwsiß Epanorthosis ejpaqroivzw Epathroizo ejparceiva Eparchia ejpautofwvrw/ Epautophoro ejpauvrion Epaurion ejpavggelma Epaggelma ejpavgw Epago ejpavn Epan ejpavnagkeß Epanagkes ejpavnw Epano ejpavratoß Eparkeo ejpegeivrw Epegeiro ejpeidhv Epeide ejpeidhvper Epeideper ejpei'don Epeidon ejpeisagwghv Epeisagoge ejpeiv Epei ejpekteivnw Epekteinomai ejpenduvomai Ependuomai ejpenduvthß Ependutes ejperwtavw Eperotao ejperwvthma Eperotema ejpevcw Epecho ejpevkeina Epekeina ejpevrcomai Eperchomai ejphreavzw Epereazo ejpibaivnw Epibaino ejpibarevw Epibareo ejpibavllw Epiballo ejpibibavzw Epibibazo ejpiblevpw Epiblepo ejpiboavw Epiboao ejpiboulhv Epiboule ejpiceirevw Epicheireo ejpicevw Epicheo ejpicorhgevw Epichoregeo ejpicorhgiva Epichoregia ejpicrivw Epichrio ejpideivknumi Epideiknumi ejpidevcomai Epidechomai ejpidhmevw Epidemeo ejpidiatavssomai Epidiatassomai ejpidiorqovw Epidiorthoo ejpidivdwmi Epididomi ejpiduvw Epiduo ejpieikhvß Epieikes ejpieivkeia Epieikeia ejpifaivnw Epiphaino ejpifanhvß Epiphanes ejpifauvskw Epiphausko ejpifavneia Epiphaneia ejpifevrw Epiphero ejpifwnevw Epiphoneo ejpifwvskw Epiphosko ejpigambreuvw Epigambreuo ejpiginwvskw Epiginosko ejpigivnomai Epiginomai ejpigrafhv Epigraphe ejpigravfw Epigrapho ejpikalevw Epikaleomai ejpikaluvptw Epikalupto ejpikaqivzw Epikathizo ejpikatavratoß Epikataratos ejpikavlumma Epikaluma ejpikevllw Epikoureios ejpikouriva Epikouria ejpikrivnw Epikrino ejpilambavnomai Epilambanomai ejpilanqavnomai Epilanthanomai ejpileivpw Epileipo ejpilevgw Epilegomai ejpilhsmonhv Epilesmone ejpiluvw Epiluo ejpimarturevw Epimartureo ejpimelevomai Epimeleomai ejpimelw'ß Epimelos ejpimevleia Epimeleia ejpimevnw Epimeno ejpineuvw Epineuo ejpiorkevw Epiorkeo ejpiou'sa Epiousa ejpiouvsioß Epiousios ejpipivptw Epipipto ejpiplhvssw Epiplesso ejpipoqevw Epipotheo ejpipoqiva Epipothia ejpiporeuvomai Epiporeuomai ejpipovqhsiß Epipothesis ejpipovqhtoß Epipothetos ejpiqanavtioß Epithanatios ejpiqumevw Epithumeo ejpiqumhthvß Epithumetes ejpiqumiva Epithumia ejpiravptw Epirrhapto ejpirivptw Epirrhipto ejpiscuvw Epischo ejpisfalhvß Episphales ejpisitismovß Episitismos ejpiskevptomai Episkeptomai ejpiskhnovw Episkenoo ejpiskiavzw Episkiazo ejpiskopevw Episkopeo ejpiskophv Episkope ejpispavomai Epispaomai ejpistevllw Epistello ejpisthrivzw Episterizo ejpisthvmwn Epistemon ejpistolhv Epistole ejpistomivzw Epistomizo ejpistrevfw Epistrepho ejpistrofhv Epistrophe ejpisunagwghv Episunagoge ejpisunavgw Episunago ejpisuntrevcw Episuntrecho ejpisuvstasiß Episustasis ejpiswreuvw Episoreuo ejpitaghv Epitage ejpitavssw Epitasso ejpitelevw Epiteleo ejpithvdeioß Epitedeios ejpitimavw Epitimao ejpitimiva Epitimia ejpitivqhmi Epitithemi ejpitrevpw Epitrepo ejpitrophv Epitrope ejpitugcavnw Epitugchano ejpiv Epi ejpivblhma Epiblema ejpivgeioß Epigeios ejpivgnwsiß Epignosis ejpivkeimai Epikeimai ejpivloipoß Epiloipos ejpivlusiß Epilusis ejpivnoia Epinoia ejpivorkoß Epiorkos ejpivqesiß Epithesis ejpivshmoß Episemos ejpivskopoß Episkopos ejpivstamai Epistamai ejpivstasiß Epistates ejpivtropoß Epitropos ejpizhtevw Epizeteo ejpoikodomevw Epoikodomeo ejpokevllw Epokello ejponomavzw Eponomazo ejpopteuvw Epopteuo ejpouravnioß Epouranios ejpovpthß Epoptes eJptakiscivlioi Heptakischilioi eJptav Hepta eJptavkiß Heptakis ejpw Epo ejqeloqrhskiva Ethelothreskeia ejqivzw Ethizo ejqnavrchß Ethnarches ejqnikovß Ethnikos ejqnikw'ß Ethnikos ejraunavw Ergazomai ejreivdw Ereido ejreqivzw Erethizo ejreunavw Ereunao ejreuvgomai Ereugomai ejrevw Ereo ejrgasiva Ergasia ejrgavthß Ergates ejrhmiva Eremia ejrhmovw Eremoo ejrhvmwsiß Eremosis ejriqeiva Eritheia ejrivfion Eriphion ejrivzw Erizo eJrmhneiva Hermeneia eJrmhneuvw Hermeneuo eJrpetovn Herpeton ejruqrovß Eruthros ejrwtavw Erotao ejscavtwß Eschatos ejsmevn Esmen eJspevra Hespera ejsqhvß Esthes ejsqivw Esthio ejstev Este ejstiv Esti ejswvteroß Esoteros eJtai'roß Hetairos eJterodidaskalevw Heterodidaskaleo eJterovglwssoß Heteroglossos eJterozugevw Heterozugeo eJtevrwß Heteros eJtoimasiva Hetoimasia eJtoimavzw Hetoimazo eJtoivmwß Hetoimos ejxaggevllw Exaggello ejxagoravzw Exagorazo ejxairevw Exaireo ejxaitevw Exaiteomai ejxaivfnhß Exaiphnes ejxaivrw Exairo ejxakolouqevw Exakoloutheo eJxakovsioi Hexakosioi ejxaleivfw Exaleipho ejxanatevllw Exanatello ejxanavstasiß Exanastasis ejxanivsthmi Exanistemi ejxapatavw Exapatao ejxaporevw Exaporeomai ejxapostevllw Exapostello ejxartivzw Exartizo ejxastravptw Exastrapto ejxauth'ß Exautes ejxavgw Exago ejxavllomai Exallomai ejxavpina Exapina ejxegeivrw Exegeiro ejxelevgcw Exelegcho ejxeraunavw Exereunao ejxetavzw Exetazo ejxevlkw Exelko ejxevrama Exerama ejxevrcomai Exerchomai ejxhcevw Execheomai ejxhgevomai Exegeomai eJxh'ß Hexes eJxhvkonta Hexekonta ejxiscuvw Exischuo ejxivsthmi Existemi ejxochv Exoche ejxoleqreuvw Exolothreuo ejxomologevw Exomologeo ejxorkisthvß Exorkistes ejxorkivzw Exorkizo ejxoruvssw Exorusso ejxoudenevw Exoudenoo ejxouqenevw Exoutheneo ejxousiavzw Exousiazo ejxousiva Exousia ejxupnivzw Exupnizo ejxwqevw Exotheo ejxwvteroß Exoteros epipnigw Epipnigo Eu&a Eua Eu[bouloß Euboulos eu[comai Euchomai eu[crhstoß Euchrestos eu[fhmoß Euphemos eu[kairoß Eukairos eu[noia Eunoia eu[qetoß Euthetos eu[qumoß Euthumos eu[shmoß Eusemos eu[splagcnoß Eusplagchnos Eu[tucoß Eutuchos eu\ Eu eu\ge Eugenes eujaggelisthvß Euaggelistes eujaggelivzw Euaggelizo eujaggevlion Euaggelion eujarestevw Euaresteo eujarevstwß Euarestos eujavrestoß Euarestos eujcaristevw Eucharisteo eujcaristiva Eucharistia eujcavristoß Eucharistos eujchv Euche eujdiva Eudia eujdokevw Eudokeo eujdokiva Eudokia eujergesiva Euergesia eujergetevw Euergeteo eujergevthß Euergetes eujfhmiva Euphemia eujforevw Euphoreo eujfraivnw Euphraino Eujfravthß Euphrates eujfrosuvnh Euphrosune eujkairevw Eukaireo eujkairiva Eukairia eujkaivrwß Eukairos eujkopwvteroß Eukopoteros eujlabevomai Eulabeomai eujlabhvß Eulabes eujlavbeia Eulabeia eujlogevw Eulogeo eujloghtovß Eulogetos eujlogiva Eulogia eujmetavdotoß Eumetadotos Eujnivkh Eunike eujnoevw Eunoeo eujnoucivzw Eunouchizo eujnou'coß Eunouchos Eujodiva Euodia eujodovw Euodoo eujpavredroß Eupeithes eujperivstatoß Euperistatos eujpoii?a Eupoiia eujporevw Euporeo eujporiva Euporia eujprevpeia Euprepeia eujproswpevw Euprosopeo eujprovsdektoß Euprosdektos eujprovsedroß Euprosedros eujqevwß Eutheos eujqudromevw Euthudromeo eujqumevw Euthumeo eujquvnw Euthuno eujquvß Euthus eujquvthß Euthutes euJrivskw Heurisko Eujrokluvdwn Eurokludon eujruvcwroß Euruchoros eujschmosuvnh Eushemosune eujschmovnwß Euschemonos eujschvmwn Euschemon eujsebevw Eusebeo eujsebhvß Eusebes eujsebw'ß Eusebos eujsevbeia Eusebeia eujtovnwß Eutonos eujtrapeliva Eutrapelia eujwdiva Euodia eujwvnumoß Euonumos eujyucevw Eupsucheo ÔEbrai?ß Hebrais ÔEbrai>kovß Hebraikos ÔEbrai>stiv Hebraisti ÔEbrai'oß Hebraios ÔEllavß Hellas ÔEllhnikovß Hellenikos ÔEllhnisthvß Hellenistes ÔEllhnistiv Hellenisti ÔEllhnivß Hellenis ÔEmmwvr Emmor ÔErma'ß Hermas ÔErmh'ß Hermes ÔErmogevnhß Hermogenes ÔEsliv Esli ÔEsrwvm Esrom ÔEzekivaß Ezekias xeniva Xenia xenivzw Xenizo xenodocevw Xenodocheo xevnoß Xenos xevsthß Xestes