Deuteronomy 4:48 NCV

48 This land went from Aroer, on the edge of the Arnon Ravine, to Mount Hermon.