Nehemiah 11:33 NIV

33 in Hazor,1 Ramah2 and Gittaim,3

References for Nehemiah 11:33