Genesis 6:10 NLT

10 Noah had three sons: Shem, Ham, and Japheth.