Parallel Bible results for Genesis 25:12-18

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Genesis 25:12-18

SVV 12 Dit nu zijn de geboorten van Ismael, den zoon van Abraham, dien Hagar, de Egyptische, dienstmaagd van Sara, Abraham gebaard heeft. NIV 12 This is the account of Abraham's son Ishmael, whom Sarah's maidservant, Hagar the Egyptian, bore to Abraham. SVV 13 En dit zijn de namen der zonen van Ismael, met hun namen naar hun geboorten. De eerstgeborene van Ismael, Nabajoth; daarna Kedar, en Adbeel, en Mibsam, NIV 13 These are the names of the sons of Ishmael, listed in the order of their birth: Nebaioth the firstborn of Ishmael, Kedar, Adbeel, Mibsam, SVV 14 En Misma, en Duma, en Massa, NIV 14 Mishma, Dumah, Massa, SVV 15 Hadar en Thema, Jetur, Nafis en Kedma. NIV 15 Hadad, Tema, Jetur, Naphish and Kedemah. SVV 16 Deze zijn de zonen van Ismael, en dit zijn hun namen, in hun dorpen en paleizen, twaalf vorsten naar hun volken. NIV 16 These were the sons of Ishmael, and these are the names of the twelve tribal rulers according to their settlements and camps. SVV 17 En dit zijn de jaren des levens van Ismael, honderd zeven en dertig jaren; en hij gaf den geest, en stierf, en hij werd verzameld tot zijn volken. NIV 17 Altogether, Ishmael lived a hundred and thirty-seven years. He breathed his last and died, and he was gathered to his people. SVV 18 En zij woonden van Havila tot Sur toe, hetwelk tegenover Egypte is, daar gij gaat naar Assur; hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen. NIV 18 His descendants settled in the area from Havilah to Shur, near the border of Egypt, as you go toward Asshur. And they lived in hostility toward all their brothers.