Parallel Bible results for Jesaja 43:22-28

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Jesaja 43:22-28

SVV 22 Doch gij hebt Mij niet aangeroepen, o Jakob! als gij u tegen Mij vermoeid hebt, o Israel! NIV 22 "Yet you have not called upon me, O Jacob, you have not wearied yourselves for me, O Israel. SVV 23 Mij hebt gij niet gebracht het kleine vee uwer brandofferen, en met uw slachtofferen hebt gij Mij niet geeerd; Ik heb u Mij niet doen dienen met spijsoffer, en Ik heb u niet vermoeid met wierook. NIV 23 You have not brought me sheep for burnt offerings, nor honored me with your sacrifices. I have not burdened you with grain offerings nor wearied you with demands for incense. SVV 24 Mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht, en met het vette uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gedrenkt; maar gij hebt Mij arbeid gemaakt, met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden. NIV 24 You have not bought any fragrant calamus for me, or lavished on me the fat of your sacrifices. But you have burdened me with your sins and wearied me with your offenses. SVV 25 Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. NIV 25 "I, even I, am he who blots out your transgressions, for my own sake, and remembers your sins no more. SVV 26 Maakt Mij indachtig, laat ons te zamen richten, vertelt gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. NIV 26 Review the past for me, let us argue the matter together; state the case for your innocence. SVV 27 Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen Mij overtreden. NIV 27 Your first father sinned; your spokesmen rebelled against me. SVV 28 Daarom zal Ik de oversten des heiligdoms ontheiligen, en Jakob ten ban overgeven, en Israel tot beschimpingen. NIV 28 So I will disgrace the dignitaries of your temple, and I will consign Jacob to destruction and Israel to scorn.