23 De genade van den Heere Jezus Christus zij met u.