25 Maar indien gij voortaan kwaad doet, zo zult gijlieden, als ook uw koning, omkomen.