4 De kinderen Israels nu deden de Baals en de Astharoths weg, en zij dienden den HEERE alleen.