18 En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af.