6 En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd.