8 En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen.