11 Doch Hij zeide tot hen: Allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is.