36 Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eersten, en zij deden hun desgelijks.