66 Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig.