2 Kronieken 15:2; 2 Kronieken 15:7

2 En hij ging uit, Asa tegen, en hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa, en gans Juda, en Benjamin! De HEERE is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden; maar zo gij Hem verlaat, Hij zal u verlaten.
7 Daarom weest gij sterk, en laat uw handen niet verslappen; want er is loon naar uw werk.