Jeremiah 21:3 YLT

3 And Jeremiah saith unto them, `Thus do ye say unto Zedekiah,