9 Dàn nǐmen ruò guī xiàng wǒ , jǐn shǒu zūnxíng wǒde jièmìng , nǐmen beì gǎnsàn de rén suī zaì tiān yá , wǒ yĕ bì cóng nàli jiāng tāmen zhāo jù huí lái , daì dào wǒ suǒ xuǎnzé Lìwèi wǒ míng de jū suǒ .