25 Hazor Hadattah, Kerioth Hezron (that is, Hazor),
26 Amam, Shema, Moladah,
27 Hazar Gaddah, Heshmon, Beth Pelet,
28 Hazar Shual, Beersheba, Biziothiah,
29 Baalah, Iyim, Ezem,
30 Eltolad, Kesil, Hormah,
31 Ziklag, Madmannah, Sansannah,
32 Lebaoth, Shilhim, Ain and Rimmon—a total of twenty-nine towns and their villages.
33 In the western foothills: Eshtaol, Zorah, Ashnah,
34 Zanoah, En Gannim, Tappuah, Enam,
35 Jarmuth, Adullam, Sokoh, Azekah,