Matthew 1:10

10 Hezekiah was the father of Manasseh, Manasseh the father of aAmon, and Amon the 1father of Josiah.