Parallel Bible results for Lìdaìzhìshàng 2:7

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìdaìzhìshàng 2:7

CUVP 7 Jiāmǐ de érzi shì Yàgān , zhè Yàgān zaì dāng miè de wù shàng fàn le zuì , liánlĕi le Yǐsèliè rén . NIV 7 The son of Karmi: Achar, who brought trouble on Israel by violating the ban on taking devoted things.

Do Not Sell My Info (CA only)