Parallel Bible results for 1 Corinthiërs 14:1-20

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Corinthiërs 14:1-20

SVV 1 Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren. NIV 1 Follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. SVV 2 Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden. NIV 2 For anyone who speaks in a tongue does not speak to people but to God. Indeed, no one understands them; they utter mysteries by the Spirit. SVV 3 Maar die profeteert, spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting. NIV 3 But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging and comfort. SVV 4 Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelven; maar die profeteert die sticht de Gemeente. NIV 4 Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. SVV 5 En ik wil wel, dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij profeteert; want die profeteert, is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge ontvangen. NIV 5 I would like every one of you to speak in tongues, but I would rather have you prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be edified. SVV 6 En nu, broeders, indien ik tot u kwam, en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie of in lering? NIV 6 Now, brothers and sisters, if I come to you and speak in tongues, what good will I be to you, unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or word of instruction? SVV 7 Zelfs ook de levenloze dingen, die geluid geven, hetzij fluit, hetzij citer, zo zij geen onderscheid met hun klank geven, hoe zal bekend worden, hetgeen op de fluit of op de citer gespeeld wordt? NIV 7 Even in the case of lifeless things that make sounds, such as the pipe or harp, how will anyone know what tune is being played unless there is a distinction in the notes? SVV 8 Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot den krijg bereiden? NIV 8 Again, if the trumpet does not sound a clear call, who will get ready for battle? SVV 9 Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke rede geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. NIV 9 So it is with you. Unless you speak intelligible words with your tongue, how will anyone know what you are saying? You will just be speaking into the air. SVV 10 Er zijn, naar het voorvalt, zo vele soorten van stemmen in de wereld, en geen derzelve is zonder stem. NIV 10 Undoubtedly there are all sorts of languages in the world, yet none of them is without meaning. SVV 11 Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik hem, die spreekt, barbaars zijn; en hij, die spreekt, zal bij mij barbaars zijn. NIV 11 If then I do not grasp the meaning of what someone is saying, I am a foreigner to the speaker, and the speaker is a foreigner to me. SVV 12 Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der Gemeente. NIV 12 So it is with you. Since you are eager for gifts of the Spirit, try to excel in those that build up the church. SVV 13 Daarom, die in een vreemde taal spreekt, die bidde, dat hij het moge uitleggen. NIV 13 For this reason the one who speaks in a tongue should pray that they may interpret what they say. SVV 14 Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. NIV 14 For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. SVV 15 Wat is het dan? Ik zal wel met den geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden; ik zal wel met den geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen. NIV 15 So what shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my understanding; I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding. SVV 16 Anderszins, indien gij dankzegt met den geest, hoe zal degene, die de plaats eens ongeleerden vervult, amen zeggen op uw dankzegging, dewijl hij niet weet, wat gij zegt? NIV 16 Otherwise when you are praising God in the Spirit, how can someone else, who is now put in the position of an inquirer, say “Amen” to your thanksgiving, since they do not know what you are saying? SVV 17 Want gij dankzegt wel behoorlijk, maar de ander wordt niet gesticht. NIV 17 You are giving thanks well enough, but no one else is edified. SVV 18 Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde talen spreek, dan gij allen; NIV 18 I thank God that I speak in tongues more than all of you. SVV 19 Maar ik wil liever in de Gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een vreemde taal. NIV 19 But in the church I would rather speak five intelligible words to instruct others than ten thousand words in a tongue. SVV 20 Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid, en wordt in het verstand volwassen. NIV 20 Brothers and sisters, stop thinking like children. In regard to evil be infants, but in your thinking be adults.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice