Parallel Bible results for Sāmǔĕrjìshàng 25:2

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Sāmǔĕrjìshàng 25:2

CUVP 2 Zaì mǎ yún yǒu yī gèrén , tāde chǎnyè zaì Jiāmì , shì yī gè dà fù hù , yǒu sān qiā miányáng , yī qiā shānyáng . tā zhèngzaì Jiāmì jiǎn yáng maó . NIV 2 A certain man in Maon, who had property there at Carmel, was very wealthy. He had a thousand goats and three thousand sheep, which he was shearing in Carmel.