Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for 1 Timotheüs 2

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Timotheüs 2

SVV 1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; NIV 1 I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— SVV 2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. NIV 2 for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. SVV 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; NIV 3 This is good, and pleases God our Savior, SVV 4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. NIV 4 who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. SVV 5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; NIV 5 For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, SVV 6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; NIV 6 who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. SVV 7 Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid. NIV 7 And for this purpose I was appointed a herald and an apostle—I am telling the truth, I am not lying—and a true and faithful teacher of the Gentiles. SVV 8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. NIV 8 Therefore I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. SVV 9 Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding; NIV 9 I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adorning themselves, not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, SVV 10 Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken. NIV 10 but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God. SVV 11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. NIV 11 A woman should learn in quietness and full submission. SVV 12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. NIV 12 I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man; she must be quiet. SVV 13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. NIV 13 For Adam was formed first, then Eve. SVV 14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. NIV 14 And Adam was not the one deceived; it was the woman who was deceived and became a sinner. SVV 15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid. NIV 15 But women will be saved through childbearing—if they continue in faith, love and holiness with propriety.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice