Parallel Bible results for Johannes 15

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 15

SVV 1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. NIV 1 “I am the true vine, and my Father is the gardener. SVV 2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. NIV 2 He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunesso that it will be even more fruitful. SVV 3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. NIV 3 You are already clean because of the word I have spoken to you. SVV 4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. NIV 4 Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. SVV 5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. NIV 5 “I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. SVV 6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. NIV 6 If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. SVV 7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. NIV 7 If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. SVV 8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn. NIV 8 This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. SVV 9 Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. NIV 9 “As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. SVV 10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. NIV 10 If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commands and remain in his love. SVV 11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde. NIV 11 I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. SVV 12 Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb. NIV 12 My command is this: Love each other as I have loved you. SVV 13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. NIV 13 Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends. SVV 14 Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede. NIV 14 You are my friends if you do what I command. SVV 15 Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. NIV 15 I no longer call you servants, because a servant does not know his master’s business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. SVV 16 Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. NIV 16 You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you. SVV 17 Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. NIV 17 This is my command: Love each other. SVV 18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. NIV 18 “If the world hates you, keep in mind that it hated me first. SVV 19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. NIV 19 If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. SVV 20 Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. NIV 20 Remember what I told you: ‘A servant is not greater than his master.’If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. SVV 21 Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. NIV 21 They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. SVV 22 Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. NIV 22 If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin; but now they have no excuse for their sin. SVV 23 Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader. NIV 23 Whoever hates me hates my Father as well. SVV 24 Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat. NIV 24 If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have seen, and yet they have hated both me and my Father. SVV 25 Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. NIV 25 But this is to fulfill what is written in their Law: ‘They hated me without reason.’ SVV 26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. NIV 26 “When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me. SVV 27 En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest. NIV 27 And you also must testify, for you have been with me from the beginning.

Do Not Sell My Info (CA only)