Parallel Bible results for Prediker 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Prediker 1

SVV 1 De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem. NIV 1 The words of the Teacher, son of David, king in Jerusalem: SVV 2 Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. NIV 2 “Meaningless! Meaningless!” says the Teacher. “Utterly meaningless! Everything is meaningless.” SVV 3 Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon? NIV 3 What do people gain from all their labors at which they toil under the sun? SVV 4 Het ene geslacht gaat, en het andere geslacht komt; maar de aarde staat in der eeuwigheid. NIV 4 Generations come and generations go, but the earth remains forever. SVV 5 Ook rijst de zon op, en de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij oprees. NIV 5 The sun rises and the sun sets, and hurries back to where it rises. SVV 6 Zij gaat naar het zuiden, en zij gaat om naar het noorden; de wind gaat steeds omgaande, en de wind keert weder tot zijn omgangen. NIV 6 The wind blows to the south and turns to the north; round and round it goes, ever returning on its course. SVV 7 Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats, waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder. NIV 7 All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. SVV 8 Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken; het oog wordt niet verzadigd met zien; en het oor wordt niet vervuld van horen. NIV 8 All things are wearisome, more than one can say. The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. SVV 9 Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon. NIV 9 What has been will be again, what has been done will be done again; there is nothing new under the sun. SVV 10 Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn. NIV 10 Is there anything of which one can say, “Look! This is something new”? It was here already, long ago; it was here before our time. SVV 11 Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die namaals wezen zullen. NIV 11 No one remembers the former generations, and even those yet to come will not be remembered by those who follow them. SVV 12 Ik, prediker, was koning over Israel te Jeruzalem. NIV 12 I, the Teacher, was king over Israel in Jerusalem. SVV 13 En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, en na te speuren al wat er geschiedt onder den hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God den kinderen der mensen gegeven, om zich daarin te bekommeren. NIV 13 I applied my mind to study and to explore by wisdom all that is done under the heavens. What a heavy burden God has laid on mankind! SVV 14 Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden; en ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. NIV 14 I have seen all the things that are done under the sun; all of them are meaningless, a chasing after the wind. SVV 15 Het kromme kan niet recht gemaakt worden; en hetgeen ontbreekt, kan niet geteld worden. NIV 15 What is crooked cannot be straightened; what is lacking cannot be counted. SVV 16 Ik sprak met mijn hart, zeggende: Zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd, boven allen, die voor mij te Jeruzalem geweest zijn; en mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. NIV 16 I said to myself, “Look, I have increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me; I have experienced much of wisdom and knowledge.” SVV 17 En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid; ik ben gewaar geworden, dat ook dit een kwelling des geestes is. NIV 17 Then I applied myself to the understanding of wisdom, and also of madness and folly, but I learned that this, too, is a chasing after the wind. SVV 18 Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. NIV 18 For with much wisdom comes much sorrow; the more knowledge, the more grief.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice