Save 25% on Plus Membership. Use the code FRIDAY25. Hurry - sale ends Monday!

Parallel Bible results for Spreuken 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Spreuken 1

SVV 1 De spreuken van Salomo, den zoon van David, den koning van Israel, NIV 1 The proverbs of Solomon son of David, king of Israel: SVV 2 Om wijsheid en tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands; NIV 2 for gaining wisdom and instruction; for understanding words of insight; SVV 3 Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden; NIV 3 for receiving instruction in prudent behavior, doing what is right and just and fair; SVV 4 Om den slechten kloekzinnigheid te geven, den jongeling wetenschap en bedachtzaamheid. NIV 4 for giving prudence to those who are simple,knowledge and discretion to the young— SVV 5 Die wijs is, zal horen, en zal in lere toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen. NIV 5 let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance— SVV 6 Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen. NIV 6 for understanding proverbs and parables, the sayings and riddles of the wise. SVV 7 De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht. NIV 7 The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. SVV 8 Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet; NIV 8 Listen, my son, to your father’s instruction and do not forsake your mother’s teaching. SVV 9 Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals. NIV 9 They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. SVV 10 Mijn zoon! indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet; NIV 10 My son, if sinful men entice you, do not give in to them. SVV 11 Indien zij zeggen: Ga met ons, laat ons loeren op bloed, ons versteken tegen den onschuldige, zonder oorzaak; NIV 11 If they say, “Come along with us; let’s lie in wait for innocent blood, let’s ambush some harmless soul; SVV 12 Laat ons hen levend verslinden, als het graf; ja, geheel en al, gelijk die in den kuil nederdalen; NIV 12 let’s swallow them alive, like the grave, and whole, like those who go down to the pit; SVV 13 Alle kostelijk goed zullen wij vinden, onze huizen zullen wij met roof vullen. NIV 13 we will get all sorts of valuable things and fill our houses with plunder; SVV 14 Gij zult uw lot midden onder ons werpen; wij zullen allen een buidel hebben. NIV 14 cast lots with us; we will all share the loot”— SVV 15 Mijn zoon! wandel niet met hen op den weg; weer uw voet van hun pad. NIV 15 my son, do not go along with them, do not set foot on their paths; SVV 16 Want hun voeten lopen ten boze; en zij haasten zich om bloed te storten. NIV 16 for their feet rush into evil, they are swift to shed blood. SVV 17 Zekerlijk, het net wordt tevergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte; NIV 17 How useless to spread a net where every bird can see it! SVV 18 En deze loeren op hun eigen bloed, en versteken zich tegen hun zielen. NIV 18 These men lie in wait for their own blood; they ambush only themselves! SVV 19 Zo zijn de paden van een iegelijk, die gierigheid pleegt; zij zal de ziel van haar meester vangen. NIV 19 Such are the paths of all who go after ill-gotten gain; it takes away the life of those who get it. SVV 20 De opperste Wijsheid roept overluid daar buiten; Zij verheft haar stem op de straten. NIV 20 Out in the open wisdom calls aloud, she raises her voice in the public square; SVV 21 Zij roept in het voorste der woelingen; aan de deuren der poorten spreekt Zij Haar redenen in de stad; NIV 21 on top of the wall she cries out, at the city gate she makes her speech: SVV 22 Gij slechten! hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten? NIV 22 “How long will you who are simple love your simple ways? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? SVV 23 Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken. NIV 23 Repent at my rebuke! Then I will pour out my thoughts to you, I will make known to you my teachings. SVV 24 Dewijl Ik geroepen heb, en gijlieden geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb, en er niemand was, die opmerkte; NIV 24 But since you refuse to listen when I call and no one pays attention when I stretch out my hand, SVV 25 En gij al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild hebt; NIV 25 since you disregard all my advice and do not accept my rebuke, SVV 26 Zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten, wanneer uw vreze komt. NIV 26 I in turn will laugh when disaster strikes you; I will mock when calamity overtakes you— SVV 27 Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting, en uw verderf aankomt als een wervelwind; wanneer u benauwdheid en angst overkomt; NIV 27 when calamity overtakes you like a storm, when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you. SVV 28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden; NIV 28 “Then they will call to me but I will not answer; they will look for me but will not find me, SVV 29 Daarom, dat zij de wetenschap gehaat hebben, en de vreze des HEEREN niet hebben verkoren. NIV 29 since they hated knowledge and did not choose to fear the LORD. SVV 30 Zij hebben in Mijn raad niet bewilligd; al Mijn bestraffingen hebben zij versmaad; NIV 30 Since they would not accept my advice and spurned my rebuke, SVV 31 Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg, en zich verzadigen met hun raadslagen. NIV 31 they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. SVV 32 Want de afkering der slechten zal hen doden, en de voorspoed der zotten zal hen verderven. NIV 32 For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them; SVV 33 Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads. NIV 33 but whoever listens to me will live in safety and be at ease, without fear of harm.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice