Parallel Bible results for Shēnméngjì 25:10

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shēnméngjì 25:10

CUVP 10 Zaì Yǐsèliè zhōng , tāde míng bì chēngwèi tuō xié zhī jia . NIV 10 That man’s line shall be known in Israel as The Family of the Unsandaled.