Parallel Bible results for Deuteronomium 34

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Deuteronomium 34

SVV 1 Toen ging Mozes op, uit de vlakke velden van Moab, naar den berg Nebo, op de hoogten van Pisga, welke recht tegenover Jericho is; en de HEERE wees hem dat ganse land, Gilead tot Dan toe; NIV 1 Then Moses climbed Mount Nebo from the plains of Moab to the top of Pisgah, across from Jericho. There the LORD showed him the whole land—from Gilead to Dan, SVV 2 En het ganse Nafthali, en het land van Efraim en Manasse, en het ganse land van Juda, tot aan de achterste zee; NIV 2 all of Naphtali, the territory of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the Mediterranean Sea, SVV 3 En het Zuiden, en het effen veld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe. NIV 3 the Negev and the whole region from the Valley of Jericho, the City of Palms, as far as Zoar. SVV 4 En de HEERE zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven! Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan. NIV 4 Then the LORD said to him, “This is the land I promised on oath to Abraham, Isaac and Jacob when I said, ‘I will give it to your descendants.’ I have let you see it with your eyes, but you will not cross over into it.” SVV 5 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond. NIV 5 And Moses the servant of the LORD died there in Moab, as the LORD had said. SVV 6 En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-Peor; en niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag. NIV 6 He buried him in Moab, in the valley opposite Beth Peor, but to this day no one knows where his grave is. SVV 7 Mozes nu was honderd en twintig jaren oud, als hij stierf; zijn oog was niet donker geworden, en zijn kracht was niet vergaan. NIV 7 Moses was a hundred and twenty years old when he died, yet his eyes were not weak nor his strength gone. SVV 8 En de kinderen Israels beweenden Mozes, in de vlakke velden van Moab, dertig dagen; en de dagen des wenens, van den rouw over Mozes, werden voleindigd. NIV 8 The Israelites grieved for Moses in the plains of Moab thirty days, until the time of weeping and mourning was over. SVV 9 Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van den Geest der wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd; zo hoorden de kinderen Israels naar hem, en deden gelijk als de HEERE Mozes geboden had. NIV 9 Now Joshua son of Nun was filled with the spirit of wisdom because Moses had laid his hands on him. So the Israelites listened to him and did what the LORD had commanded Moses. SVV 10 En er stond geen profeet meer op in Israel, gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht, NIV 10 Since then, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the LORD knew face to face, SVV 11 In al de tekenen en de wonderen, waartoe hem de HEERE gezonden heeft, om die in Egypteland te doen aan Farao, en aan al zijn knechten, en aan al zijn land; NIV 11 who did all those signs and wonders the LORD sent him to do in Egypt—to Pharaoh and to all his officials and to his whole land. SVV 12 En in al die sterke hand, en in al die grote verschrikking, die Mozes gedaan heeft voor de ogen van gans Israel. NIV 12 For no one has ever shown the mighty power or performed the awesome deeds that Moses did in the sight of all Israel.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice