Parallel Bible results for Chūāijíjì 29:1

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chūāijíjì 29:1

CUVP 1 Nǐ shǐ Yàlún hé tā érzi chéng shèng , gĕi wǒ gòng jìsī de zhífèn , yào rúcǐ xíng , qǔ yī zhǐ gōngniú dú , liǎng zhǐ wú cánji de gōng miányáng , NIV 1 “This is what you are to do to consecrate them, so they may serve me as priests: Take a young bull and two rams without defect.