Parallel Bible results for Chuàngshìjì 1:17

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 1:17

CUVP 17 Jiù bà zhèxie guāng bǎi liè zaì tiānkōng , pǔzhào zaì dì shàng . NIV 17 God set them in the vault of the sky to give light on the earth,