Parallel Bible results for Chuàngshìjì 22:19

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 22:19

CUVP 19 Yúshì Yàbólāhǎn huí dào tā púrén nàli , tāmen yītóng qǐshēn wàng Bièshìbā qù , Yàbólāhǎn jiù zhù zaì Bièshìbā . NIV 19 Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba. And Abraham stayed in Beersheba.