Parallel Bible results for Chuàngshìjì 35:6

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 35:6

CUVP 6 Yúshì Yǎgè hé yīqiè yǔ tā tóng zaì de rén dào le Jiānán dì de Lùsī , jiù shì Bótèlì . NIV 6 Jacob and all the people with him came to Luz (that is, Bethel) in the land of Canaan.