Parallel Bible results for Chuàngshìjì 40:21

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 40:21

CUVP 21 Shǐ jiǔ zhèng guān fù yuán zhí , tā réngjiù dì bēi zaì fǎlǎo shǒu zhōng . NIV 21 He restored the chief cupbearer to his position, so that he once again put the cup into Pharaoh’s hand—