Parallel Bible results for Chuàngshìjì 46:33

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 46:33

CUVP 33 Dĕng fǎlǎo shào nǐmen de shíhou , wèn nǐmen shuō , nǐmen yǐ hé shì wéi yè . NIV 33 When Pharaoh calls you in and asks, ‘What is your occupation?’