Parallel Bible results for Chuàngshìjì 50:1

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 50:1

CUVP 1 Yūesè fú zaì tā fùqin de miàn shàng āikū , yǔ tā qīnzuǐ. NIV 1 Joseph threw himself on his father and wept over him and kissed him.