Parallel Bible results for Johannes 12:1-11

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 12:1-11

SVV 1 Jezus dan kwam zes dagen voor het pascha te Bethanie, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden. NIV 1 Six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. SVV 2 Zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende; en Lazarus was een van degenen, die met Hem aanzaten. NIV 2 Here a dinner was given in Jesus’ honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. SVV 3 Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijken nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren Zijn voeten afgedroogd; en het huis werd vervuld van den reuk der zalf. NIV 3 Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume; she poured it on Jesus’ feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. SVV 4 Zo zeide dan een van Zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, Iskariot, die Hem verraden zou: NIV 4 But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, SVV 5 Waarom is deze zalf niet verkocht voor driehonderd penningen, en den armen gegeven? NIV 5 “Why wasn’t this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year’s wages. ” SVV 6 En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was, en de beurs had, en droeg hetgeen gegeven werd. NIV 6 He did not say this because he cared about the poor but because he was a thief; as keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. SVV 7 Jezus dan zeide: Laat af van haar; zij heeft dit bewaard tegen den dag Mijner begrafenis. NIV 7 “Leave her alone,” Jesus replied. “It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. SVV 8 Want de armen hebt gijlieden altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd. NIV 8 You will always have the poor among you,but you will not always have me.” SVV 9 Een grote schare dan der Joden verstond, dat Hij aldaar was; en zij kwamen, niet alleen om Jezus' wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, dien Hij uit de doden opgewekt had. NIV 9 Meanwhile a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. SVV 10 En de overpriesters beraadslaagden, dat zij ook Lazarus doden zouden. NIV 10 So the chief priests made plans to kill Lazarus as well, SVV 11 Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil, en geloofden in Jezus. NIV 11 for on account of him many of the Jews were going over to Jesus and believing in him.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice