Parallel Bible results for Johannes 17

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 17

SVV 1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. NIV 1 After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed: “Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. SVV 2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. NIV 2 For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him. SVV 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. NIV 3 Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. SVV 4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; NIV 4 I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. SVV 5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. NIV 5 And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. SVV 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. NIV 6 “I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours; you gave them to me and they have obeyed your word. SVV 7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. NIV 7 Now they know that everything you have given me comes from you. SVV 8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. NIV 8 For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. SVV 9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw. NIV 9 I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. SVV 10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. NIV 10 All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. SVV 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. NIV 11 I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power ofyour name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. SVV 12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde. NIV 12 While I was with them, I protected them and kept them safe bythat name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction so that Scripture would be fulfilled. SVV 13 Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven. NIV 13 “I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. SVV 14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. NIV 14 I have given them your word and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. SVV 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. NIV 15 My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one. SVV 16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. NIV 16 They are not of the world, even as I am not of it. SVV 17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. NIV 17 Sanctify them by the truth; your word is truth. SVV 18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden. NIV 18 As you sent me into the world, I have sent them into the world. SVV 19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. NIV 19 For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. SVV 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. NIV 20 “My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, SVV 21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. NIV 21 that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. SVV 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; NIV 22 I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one— SVV 23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. NIV 23 I in them and you in me—so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. SVV 24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. NIV 24 “Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. SVV 25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. NIV 25 “Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. SVV 26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen. NIV 26 I have made youknown to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice