Parallel Bible results for Yuēhànfúyīn 1:6

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Yuēhànfúyīn 1:6

CUVP 6 Yǒu yī gèrén , shì cóng shén nàli chāi lái de , míng jiào Yuēhàn. NIV 6 There was a man sent from God whose name was John.

Do Not Sell My Info (CA only)