Parallel Bible results for YuēShūyàjì 13:28

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

YuēShūyàjì 13:28

CUVP 28 Yǐshàng shì Jiādé rén àn zhe zōngzú suǒ de wéi yè de zhū chéng , bìng shǔ chéng de cūnzhuāng . NIV 28 These towns and their villages were the inheritance of the Gadites, according to their clans.