Parallel Bible results for YuēShūyàjì 8:8

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

YuēShūyàjì 8:8

CUVP 8 Nǐmen duó le chéng yǐhòu , jiù fàng huǒshào chéng , yào zhào Yēhéhuá de huà xíng . zhè shì wǒ fēnfu nǐmen de . NIV 8 When you have taken the city, set it on fire. Do what the LORD has commanded. See to it; you have my orders.”